Classic racing team

Aanvraagformulier startbewijs 2023

Kosten van het startbewijs inclusief contributie voor het hele seizoen (notitie 1) – zie de tarieven op de informatiepagina. 

U dient zich ervan bewust te zijn, dat motorsport een gevaarlijke sport is en risico’s met zich meebrengt. Niet gedekt zijn aanspraken op letsel en materiele schade als gevolg van het deelnemen aan een training of wedstrijd m.u.v. de PO-dekking. De aansprakelijkheid van het C.R.T. wordt beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitbetaald. Ondergetekende verklaard deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met de regelementen van het C.R.T.

Door het plaatsen van een handtekening verklaart de kandidaat of diegene die voor hem/haar tekent (verplicht bij kandidaten jonger dan 18 jaar), dat hij/zij in goede gezondheid verkeerd en niet onder doktersbehandeling is i.v.m. enige ziekte, lichamelijk gebrek of letsel die een belemmering vormen voor behoud van een rijbewijs A of B en/of deelname aan classic race demo’s.

Zodra U lid bent geworden van het Classic Race-demo Team accepteert U dat beeldmateriaal dat is gemaakt op een clubevenement, kan worden gepubliceerd op onze website www.classicracingteam.nl. Kunt U zich hierin niet vinden, neem dan contact op met het bestuur. U vindt de contactgegevens op de website.

Notities:

  1. Maak dit bedrag over onder vermelding van Uw lidnummer naar: Iban: NL34 INGB 0007 6561 03 t.n.v. “Classic Race-demo Team” te Rotterdam . Voor het buitenland: Bic nummer: INGBNL2A
  2. Voor minderjarigen (ongehuwden beneden de 18 jaar) de handtekening van de wettelijk vertegenwoordiger.